تقویم آموزشی استودیو سالار پور ایمانی

تقویم آموزشی استودیو سالار پورایمانی

تقویم آموزشی پاییز سال 1399

کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
M101 1 ماهه زوج 16:30 الی 19:30 1399/07/05 1399/08/05 تکمیل ظرفیت
M101 1 ماهه فرد 10 الی 14 1399/07/06 1399/08/06 تکمیل ظرفیت
M102 3 ماهه پنج شنبه 16:30 الی 19:30 1399/07/06 1399/10/06 تکمیل ظرفیت
M103 خصوصی _ _ _ _ ثبت نام
M101 1.5 ماهه شنبه و چهارشنبه 14:30 الی 18:30 1399/08/10 1399/09/10 ثبت نام
M101 1.5 ماهه یکشنبه و سه شنبه 14:30 الی 18:30 1399/08/20 1399/09/20 ثبت نام
M102 3 ماهه جمعه 10:30 الی 18:30 1399/08/16 1399/11/16 ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
B102 3 ماهه دوشنبه 16:30_20:30 1399/07/07 1399/10/07 تکمیل ظرفیت
B102 3 ماهه دوشنبه 16:30_20:30 1399/10/21 1400/01/21 ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
H101 3 ماهه سه شنبه 15 الی 18 1399/07/01 1399/08/01 تکمیل ظرفیت
H101 1.5 ماه یکشنبه و سه شنبه 10 الی 13 1399/07/14 1399/08/30 تکمیل ظرفیت
H101 1.5 ماه یکشنبه وسه شنبه 14 الی 17 1399/08/18 1399/10/07 ثبت نام
H103 _ _ _ _ _ ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
C101 1.5 ماه دوشنبه 14 الی 17 1399/07/14 1399/08/30 تکمیل ظرفیت
C103 خصوصی _ _ _ _ ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
K101 1 ماه یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20 1399/07/20 1399/08/20 تکمیل ظرفیت
K103 خصوصی _ _ _ _ ثبت نام
پکیج طراحی طلا و جواهر
پکیج طراحی طلا و جواهر