ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 8.3333333333333 دقیقه است